Ptáček

Mateřská škola Zborovice

PRO RODIČE

 

Důležitost pohybu a hry v předškolním věku

 • Nejpřirozenější činností dítěte v předškolním věku je hra v nejrůznější podobě. (Šmelová, 2004)
 • Hra je přirozenou činností, která přináší uspokojení sama o sobě.
 • Práce (učení) je vykonávána pro dosažení cílů, bez ohledu na svou příjemnost nebo nepříjemnost. (Langmeier, 1998)
 • Hrou dítě získává praktické dovednosti a procvičuje činnosti, které bude potřebovat v životě, dochází k rozvoji podnikavosti a tvořivosti dítěte. Nejdůležitějším prvkem je spontánnost, při hře se dítě učí trpělivosti a sebeovládání, spolupracovat, navazovat kontakty, vzájemné domluvy, respektovat ostatní i prosadit se. (Šmelová, 2004)
 • V předškolním období je tedy velmi důležité, aby dítě uspokojilo svoji potřebu hry, neuspokojování této potřeby má za následek negativní citový prožitek, kterému říkáme frustrace. (Havlínová, 2004)
 • Mezi základní fyziologické potřeby dítěte patří pohyb, dítě se díky pohybu vyvíjí tělesně, psychicky, sociálně, je důležitý pro zdraví.
 • Potřeba pohybu u dětí předškolního věku je vyšší než v jakémkoli jiném životním období.
 • PhDr. Hana Dvořáková, CSc. uvádí, že 80% lokomoce dítěte předškolního věku je běh. Děti by měly mít dostatek prostoru k přirozenému a volnému pohybu především venku, v době pobytu na zahradě nebo při části vycházky v bezpečném prostředí.
 • V dnešní technicky zaměřené době děti tíhnou k pasivnímu trávení volného času u televize, počítače…V mateřské škole mají děti dle svých fyziologických potřeb dostatek spontánních aktivit a pohybu, rozvíjí tak svoje možnosti, schopnosti, dovednosti.

Použitá literatura:

DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. 2. vyd. Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2011. 146 s. ISBN 978-80-86307-88-6.

HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: rozšířený a aktualizovaný modelový program (dokument a metodika). 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 220 s. ISBN 80-7178-383-8

LANGMEIER, J. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství H&H, 1998. 132 s. ISBN 80-86180-03-4, ISBN 80-86022-37-4.

SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. 133 s. ISBN 80-86307-39-5.

ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola – teorie a praxe I. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 168 s. ISBN 80-244-0945-8.


Pobyt na zahradě školy nebo vycházka?

Pobyt venku v dopoledních hodinách probíhá každodenně podle denního režimu MŠ od 10 hod do 11:30 hod (příprava na pobyt venku a pobyt venku), vyjma situací, při kterých se pobyt venku nedoporučuje - déšť, silný vítr, silný mráz, inverze, v letních obdobích i nadměrné horko. Pokud je příznivé počasí a provozní podmínky nejsou ztížené, pobývají učitelky s dětmi na zahradě i v odpoledních hodinách (na podzim -  září, říjen, na jaře, v létě).

Pobyt venku v měsíci září se realizuje na zahradě MŠ- z důvodu adaptace dětí na nové prostředí, pedagogický personál i skupinu dětí. Délka adaptace je pro danou skupinu jiná, záleží i na individualitě jednotlivého dítěte. Skupinu dětí má na starosti pouze jeden pedagog - u nejmladších dětí se služba pedagogů, z důvodu náročnosti na potřeby dětí, překrývá (tzn. přítomnost dvou pedagogů na přípravu a pobyt venku). V ostatních třídách přichází na odpolední směnu druhý pedagog až později.

Podle vyhlášky č. 14 při pobytu mimo MŠ nesmí počet dětí na jednu učitelku přesáhnout počet maximálně 20. Ve třídách je zapsáno cca 27 dětí, průměrně dochází 24 a více. Z tohoto důvodu nemůže učitelka sama s větším počtem dětí opustit areál MŠ.

Učitelka má k dispozici zahradu školy, která je velmi pěkně členěna, rozdělená terénní nerovností vhodnou k trénování pohybu dětí v členitém terénu. Na zahradě děti mají možnost volného pohybu ve vymezené oblasti. Hřiště je vybaveno, na rozdíl od venkovních hřišť určených veřejnosti, certifikovanými prvky, které jsou pravidelně kontrolovány, pískovištěm zakrytým plachtou z důvodu zamezení kontaminace nebezpečnými předměty (injekční jehly, sklo, nedopalky, ale i např. zvířaty (v okolí se bohužel vyskytují volně se pohybující kočky). Příjemné prostředí dotváří krásná zeleň, nové doplňky- autobus, vláček, skluzavka, mlhoviště s tunelem a trampolínou, hřiště na fotbal či hokej. Svépomocí učitelek byl zbudován dětmi velmi oblíbený přírodní koutek zahrady, kde jsou k dispozici předměty z kuchyně a přírodniny (ohniště z kamenů, klacíky, špalíky, zemina, listí, šišky, kaštany, kamínky atd.), kde děti rozvíjí své smysly a fantazii v přirozených tvořivých hrách.

V období podzimu jsou většinou děti již zadaptované, učitelka má přehled o jednotlivých dětech - klidnějších, hyperaktivnějších, vyžadujících větší pozornost. Ví, kterému dítěti může důvěřovat, které ještě nedodržuje pravidla společného soužití a bezpečnost nebo vyžaduje zvýšenou péči.

Pokud učitelka plánuje opustit areál MŠ, musí splňovat dané podmínky (viz uvedeno výše). Zodpovědnost je pouze a jen na ní, zodpovídá za děti, za jejich bezpečnost a zdraví. Při počtu dětí více jak 20, je nutná přítomnost druhého pedagoga nebo jiné pověřené osoby. Jsou –li děti malé nebo je mezi nimi dítě vyžadující zvýšenou péči nebo dítě rizikové, měla by požádat ještě o zajištění dozoru další osobou, nebo zůstat na zahradě (Svobodová a kol.2010).

 Učitelka naplánuje vycházku - Jedná se o tzv. Tematické vycházky s plněním konkrétního cíle k danému tématu vycházejícího z třídního vzdělávacího programu -  např.

 • Seznámit děti s okolím MŠ
 • Pozorování změn v přírodě, počasí
 • Pozorování zvířat, ptáků, hmyzu
 • Pozorování konkrétních objektů
 • Bezpečnost na ulici
 • Doprava, dopravní značky, přecházení ulice atd.

Tematické vycházky mimo areál MŠ se plánují především u starších dětí – předškoláků. Ač se to nezdá, u dětí jde o náročnější činnost vyžadující jejich soustředění, sledování dvojic před sebou, tempa chůze, vnímání okolí, dopravy kolem sebe, vnímání terénu a různých nerovností. Pro děti totiž není přirozený pohyb ve dvojicích ani chůze v zástupu. Děti se to musí naučit. K natrénování pohybu ve dvojicích učitelka nejprve volí areál MŠ, kde si děti pohyb nacvičují. Když si je jista, že děti činnost bezpečně zvládnou a důvěřuje jim, může zvolit pobyt mimo areál. Vycházka by neměla být dlouhá z důvodu absence doporučovaného zdravého, potřebného, přirozeného volného pohybu.

Odkazy:

Svobodová a kol.: Vzdělávání v mateřské škole. Praha, Portál 2010

Vyhláška č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání


Co by mělo dítě zvládnout při nástupu do MŠ/ve 3letech/.

 • znát své jméno a reagovat na ně
 • svléknout se a obléknout se s dopomocí
 • samostatně se najíst lžící, napít se z hrnečku
 • samostatně zvládnou osobní hygienu-umí použít WC, spláchnout, používat WC papír, umí si umýt a utřít ruce, umí se vysmrkat
 • umět se odloučit od rodičů
 • umět si říct o pomoc, o potřebu
 • reagovat na pokyny dospělého
 • umět drobné úklidové práce- uklidit si hračky

 Co bude dítě potřebovat v MŠ

 • pohodlné oblečení, které si samo dokáže svléknout a obléknout -  ne knoflíky vzadu a na ramenou a i vepředu, pokud je neumí rozepnout
 • náhradní oblečení- v šatně a v sáčku ve třídě / kalhotky, ponožky, triko, tepláky či kraťasy, v zimě punčocháče/
 • oblečení na zahradu-opět pohodlné a praktické / v pase na gumu/ a jiné, než v jakém je ve třídě/ nemusí si převlékat triko, jedná se o tepláky či kalhoty, které si může na zahradě zamazat/
 • bačkory s pevnou patou- NE pantofle a krosky- ani na zahradu
 • na zahradu sportovní boty- tenisky,plátěnky- NE na tkaničky pokud si je neumí zavázat
 • pyžamo s našitými poutky na pověšení
 • podepsaný plastový hrneček na pitný režim
 • pytel na ramínku na náhradní oblečení do šatny
 • VŠE PODEPSANÉ

 Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším. 
 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečněji. 
 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 
 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako "velký". 
 5. Nehubuje, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když se mnou promluvíte v klidu v soukromí. 
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžký hřích. Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 
 7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když vám řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje. 
 8. Nechraňte mě před všemi následky mého chování. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolesti. 
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat. 
 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat "mrtvého brouka". 
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují. 
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět. 
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu. 
 14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate. 
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci. 
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně to znamená, když se mi snažíte porozumět. 
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to není pravda. 
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší. 
 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se. 
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.
  Ale to vám nemusím říkat, že ne?

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                  

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí