Ptáček

Mateřská škola Zborovice

O NAŠÍ ŠKOLCE

Kdo jsme.

Název: Mateřská škola, Praha 10,Štěchovická 4/1981,příspěvková organizace

Sídlo: Mateřská škola Štěchovická 4/1981,100 00 Praha10 - Strašnice

IČO: 70924279

Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

Ředitelka školy:

Mgr. Nedvědová Renata -tel.  274 815 506, 739 902 170,

e-mail: reditelka@msstechovicka.cz

Zástupkyně ředitelky:

Eva Marková - tel. 605 274 438

e-mail: zastupkyne@msstechovicka.cz

Vedoucí školní jídelny:

Jitka Chabová - tel.  274 815 506

e-mail:hospodarka@msstechovicka.cz

Dobroty nám vaří:

Dana Tvrdíková

Drahomíra Horáková

O úklid se starají:

Školnice - Kateřina Hlavová

e-mail:skolnice@msstechovicka.cz

Uklízečky - Jiřina Paletářová

                Natalie Boučková

Něco o našem provozu.

Provoz v naší školce začíná v 6.30  a končí v 17.00 hod.

Počet dětí na třídě nemůže překročit kapacitu třídy, která je 27 dětí.

Sledujte cedulky u zvonků.

Pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ.

Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).

Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce(pokud není paní učitelka na dohled, rodič si ji přivolá).

Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.15 a 12.45 hod.

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.45 hodin, nejpozději do 16.50 hodin./ V 17.00 se školka zamyká./

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: denně kromě středy 11.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Zástupkyně ředitelky: každý den 11.00 – 12.00 hodin nebo dle dohody

Učitelky: dle dohody

Jak to u nás chodí:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují, aby získaly jistotu, důvěru a orientaci. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

Doporučujeme příchod do 8,00 hodin. Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační, výtvarné a jiné činnosti. 

 •  6,30 -  8,00 - scházení dětí, spontánní hra
 •  8,00 -  9,00 - individuální péče, komunikační kruh, pohybová chvilka, svačina
 •  9,00 -  9,40 - řízené činnosti zaměžené na rozvoj znalostí a dovedností,příprava na pobyt venku
 •  9,40 - 11,40 - pobyt venku
 • 11,40-  12,15 - příprava na oběd,oběd a hygiena po obědě
 • 12,15 - 12,45 - odchod dětí po obědě, ostatní příprava na odpočinek
 • 12,45 - 14,00 - odpolední odpočinek - poslech pohádky, relaxace
 • 14,00 - 17,00 - vstávání, svačina, spontánní hry, individuální péče

Ve druhém pololetí školního roku u předškoláků probíhá předškolní příprava od 8.00 do 8.30.

Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné mít vyplněnou plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici u p. školnice.)


Naše akce:

Uvedená data akcí jsou dohodnuta. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky v sekci Kalendář.

Zapojili jsme se do akce Celé Česko čte dětem. Každý den čteme dětem pohádky před odpočíváním, někdy i během dne.

I na školní rok 2021/2022 jsme se přihlásili do projektu "Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Jedná se o celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Aktivity obsahují sportovní a pohybové úkoly doplněné o rozumové činnosti pro rozvoj poznávacích schopností.

Sportovní úkoly jsou rozděleny do 3 kategorií dle věku dětí, čímž je zajištěna adekvátní náročnost v daném věkovém období. Kategorie 1 pro 3 – 4leté. Kategorie 2 pro 4 – 5leté. Kategorie 3 pro 5 – 6leté.

Jednotlivé úkoly jsou rozděleny do 5 oblastí – přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Každou oblast provází jedno zvířátko – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Po absolvování daného úkolu se získávají nálepky v konkrétní oblasti, které si každé dítě bude shromažďovat ve svém sešitu – sportovním deníku. Během plnění úkolů je kladen důraz na radost a potěšení z pohybu, učit se překonávat překážky, zdokonalovat se v pohybových dovednostech.

Cílem tohoto mimořádného projektu je zdůraznit pohyb jako každodenní potřebu dětí. Podporovat zájem o aktivní sportování, vedení k týmové spolupráci. Děti si postupně osvojí a zdokonalí pohybové schopnosti – chůzi přes překážky, běh, skoky, házení a chytání míče, atd. Během sportování se seznámí s mnoha cvičebními pomůckami.

Projekt v jednotlivých třídách odstartoval koncem září. S obrovskou radostí sledujeme, jak děti sportování se zvířátky zaujalo. Nadšeně plní úkoly a pečlivě si shromažďují získané nálepky, na které jsou opravdu pyšné.

Soutěž s panem Popelou-sběr papíru- byl ze strany povozovatele zrušen.

Pokračujeme ve  sběru použitého kuchyňského oleje.Něco navíc:

Bruslařský výcvik - sportovní stadion Icerink - hradí si rodiče-září 2021 až leden 2022- 17. lekcí.


 

A co nám chutná

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

Odhlašování ze stravy:

 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování, nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Omlouvat lze e-mailem: omluvy@msstechovicka.cz,
 • telefonicky- 274 815 506
 • nebo písemně do sešitu.

Čas stravování (orientační):

8.45– 9.15  dopolední svačina

11.45 – 12.15  oběd, hygiena po obědě

14.30 – 14.45 odpolední svačina

Pitný režim:  čistá voda a čaj – celodenně podle potřeby dítěte

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 42,-Kč

                      polodenní: 34,-Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 44,-Kč

                      polodenní: 36,-Kč

Úhrada stravování: záloha na stravné- 900,-Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí:

Jitka Chabová - vedoucí školní kuchyně

Aktualizace: 30.6.2021


Platby - školné a stravné

Platba úhrady za školné  se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.Trvalý příkaz zadávejte na 10 měsíců.

Variabilní symboly Vašeho dítěte zůstanou po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejné. Nové děti je dostanou přidělené,rodiče si je vyžádají ihned v září u paní školnice.

 •  školné do 15. dne v měsíci převodem

na č.ú.: 030015 – 0292275339/0800

Výše plateb školného: 880,-Kč / měs.

Kontrola plateb: hospodářka

 •  stravné do 5.dne v měsíci

na č. ú.: 0292275339/0800

Výše plateb stravného: 900,-Kč/měs.

Vyúčtování stravného : pololetně

Kontrola plateb: hospodářka

 

Roční platba na akce MŠ /divadla aj./: 460,- Kč

na účet č.050016-0292275339/0800- použijte stejný variabilní symbol jako na ostatní platby.

Aktualizace: 1.9.2021


Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1.9.2021

Prázdniny a dny volna/týká se ZŠ/.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny:14. 3. - 20. 3. 2022  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

 

 Provoz v MŠ Praha 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.

 

Ředitelka školy si vyhrazuje právo určit o prázdninách místo provozu dle provozních potřeb obou MŠ.