Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny a těšíme se na shledání v úterý 1.září.

 Kolektiv MŠ


 Vážení rodiče,

pokud jste si ještě nevyzvedli věci svých děti, učiňte tak do úterý 30.6.,vždy dopoledne.Děkujeme.


 Provozní opatření v omezeném provozu školy (Covid 19)

od 25.5.2020 do 31.8.2020

   PŘÍCHOD DO MŠ, ODCHOD Z MŠ– doprovod a děti

 • Před budovou dodržujte rozestupy cca 2 m (místa jsou označena). Neshlukujte se!
 • Dětem bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a provedena desinfekce rukou. Dětem může být měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem i během dne.
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci virového onemocnění dítěte bude k dispozici u vchodu do budovy. Ke stažení je na webových stránkách školy. Doporučujeme se seznámit s jeho obsahem a vyplnit již doma – pro hladší průběh vstupu do školy. Odevzdávat budete toto prohlášení při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole. Bez podepsaného prohlášení nebude dítě do školy přijato. Po prodělané nemoci budeme vyžadovat potvrzení od lékaře s informací o neexistenci virového onemocnění.
 • Doprovod se po areálu školy pohybuje v roušce (ústence, šátku atp.), dítě bez roušky.
 • Zákaz přinášení hraček, plyšáků atd. z domova do budovy školy.
 • Každé dítě bude mít ve své poličce vždy 1 čistou roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu, nebo jiného dítěte, či zaměstnance, se kterým přišlo dítě do styku.
 • Pyžama budou po odpočívání ponechána v lůžkovinách. Každý pátek se budou nosit domů.
 • Dejte  dětem náhradní oblečení v igelitové tašce a odnášejte každý pátek domů. Poličky tak budou připraveny k dezinfekci.
 • Učitelé nemusí ve škole používat roušky, je však jen na jejich uvážení, zda tak učiní, či nikoli. K dispozici mají roušky, jednorázové rukavice a ochranné štíty.

   PŘÍCHOD DO TŘÍDY A POBYT V MŠ

 • Po příchodu do třídy si jde dítě umýt ruce mýdlem (dle doporučení MŠMT 20-30 sekund) a může být následně použita dezinfekce a dětský krém na ruce.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy.
 • Aktivity na zahradě školy jsou organizovány tak, aby měla každá skupina(třída) svůj vymezený prostor, případně se budou skupiny(třídy) intervalově střídat po celém prostoru školní zahrady.                

HYGIENICKÁ SPECIFIKA-děti

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude mu neprodleně nasazena rouška a vyčká se zaměstnancem školy v samostatné místnosti. Neprodleně je informován zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce má povinnost dítě okamžitě vyzvednout a informovat ošetřujícího lékaře svého dítěte. Dítě se může vrátit zpět do kolektivu pouze s lékařskou zprávou, která bude obsahovat informaci o neexistenci virového onemocnění.
 • O podezření bude i formována také spádová hygienická stanice – tel.číslo:281 000 468
 • Ostatní děti si v tomto případě nasadí roušku a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu školy, nebo do jiné místnosti. Roušku budou mít nasazenou do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Zákonní zástupci dětí budou o nastalé situaci informováni. V případě, že nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte další dny,MŠ bude dbát pokynů Hygienické stanice HMP.                                     

HYGIENICKÁ SPECIFIKA-zaměstnanci

 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky nemoci v průběhu práce, informuje ředitelku školy a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a v požadované m odstupu a informuje svého lékaře (smluvní lékař MŠ).
 • Každý zaměstnanec vyplní čestné prohlášení při otevření MŠ, vždy po víkendu nebo po každé nepřítomnosti v zaměstnání.
 •   Do práce se vrátí pouze s lékařskou zprávou, která bude obsahovat informaci o neexistenci virového onemocnění.
 • Děti si v tomto případě nasadí roušku a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu školy, nebo do jiné místnosti. Roušku budou mít nasazenou do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance. Zákonní zástupci dětí budou o nastalé situaci informováni.

V případě, že nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance další dny, MŠ bude dbát pokynů Hygienické stanice HMP.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZE STRANY ŠKOLY

 • Na zvýšená hygienická opatření v souvislosti s Covid-19jsou vydány ředitelkou školy samostatné pokyny, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy
 • Desinfekce na úklid povrchů
 • Dezinfekce na ruce-gelová i tekutá
 • Roušky pro akutní případy – pro děti i zaměstnance (tím neodpadá povinnost zákonných zástupců uložit 1 roušku v uzavíratelném sáčku do poličky dítěte)
 • Ochranné štíty pro zaměstnance školy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Dezinfekce vzduchu ve spreji
 • Jednorázové ručníky v celé škole
 • Samostatná místnost pro indisponované dítě
 • Časté větrání tříd a celé budovy (minimálně 5 min/hod)
 • Využívat budeme převážně hračky a pomůcky, které lze dezinfikovat a otřít

 

Tato mimořádná opatření jsou v souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školních zařízení. Opatření jsou přizpůsobena provozním možnostem Mateřské školy, Praha 10, Štěchovická 4/1981 a jsou platná od 25.5.2020 do jejich zrušení ředitelkou školy. S jejich zrušením, novelizací, či změnami budou zákonní zástupci a zaměstnanci škol obeznámeni v co nejkratším možném termínu (nejdéle však do 3 pracovních dnů).

V Praze, 20.5.2020                                                       Mgr. Renata Nedvědová

                                                                                              ředitelka školy


 

Hygienická opatření v souvislosti s Covid-19

OBECNÉ POKYNY

VSTUP

 • Ředitelka školy stanoví, zda si dítě doprovodí do šatny zaměstnanec školy nebo doprovázející osoba.
 • Všem osobám vstupujícím do budovy bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Před budovou školy budou dodržovány odstupy mezi jednotlivými rodinami cca 2 m (místa jsou označena cedulemi na plotě školy) Osoby se nebudou shlukovat.
 • Cizím osobám je vstup do budovy školy zakázán. V případě, že vedení školy umožní cizí osobě vstup do školy, musí tato osoba použít dezinfekci rukou a používat roušku. Dezinfekce je k dispozici ve škole.

PROSTOR ŠKOLY

 • Osoba doprovázející dítě do školy se po prostorách školy pohybuje v roušce, a to po dobu nezbytně nutnou (předání a převzetí dítěte)
 • Do školy se nesmí přinášet soukromé hračky, ani plyšáci na spaní.
 • Děti a učitelé nemusí ve škole používat roušku.
 • Zaměstnanci školní jídelny a provozní zaměstnanci používají roušku, jednorázové rukavice a ochranné štíty, vyžaduje-li to jejich činnost.
 • Využívají se zejména takové hračky a pomůcky, které lze otřít a dezinfikovat.                                         

ZAHRADA A POBYT VENKU

 • Využívá se pouze zahrada školy, a to v době delší, než je obvyklé s ohledem na počasí.
 • Jednotlivé skupiny(třídy) mají svůj vymezený prostor, nebo se skupiny(třídy) střídají na zahradě intervalově.

HYGIENICKÁ ZABEZPEČENÍ

HYGIENICKÉ PODMÍNKY

 • Dezinfekce rukou všech příchozích při vstupu do budovy. Umytí rukou mýdlem po vstupu do tříd-děti, a na pracovní úsek – zaměstnanci. Dezinfekční mýdla jsou na všech toaletách, dezinfekce rukou jsou z bezpečnostního hlediska umístěny mimo dosah dětí, ale na všech místech, kde se děti pohybují a o jejich uložení vědí zaměstnanci školy.

K následnému mytí a dezinfekci rukou dochází před jídlem a po jídle, před a po použití WC, po příchodu ze zahrady a dle aktuální potřeby. K dispozici jsou krémy na ruce, jak pro děti, tak pro zaměstnance.

 • Používají se výhradně jednorázové papírové ručníky
 • Náhradní oblečení dětí – uloženo v igelitové tašce, odnáší se každý pátek domů tak, aby šatny zůstaly prázdné a připravené k dezinfekci.
 • Každé dítě musí mít ve svém košíku 1 roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku, opatřeným svým jménem                              

DEZINFEKCE PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU ŠKOLY

 • Kompletní úklid všech prostor a zahrady – podlahy, hračky, zahradní prvky, pomůcky, kliky, madla, vypínače, sociální zařízení a kuchyně přípravky ANTI COVID (postřik a setření)
 • Výměna lůžkovin (vyprání, sušení, mandlování při vyšší teplotě– trojí tepelná ochrana)
 • Parním čističem ošetřená lehátka, křesla, židle, sedačky a ostatní s látkovým povrchem + ošetření Sanytolem (postřik)
 • Ráno před zahájením provozu-větrání tříd-denně-zajistí školnice

PO UKONČENÍ PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLY

 • Dezinfekce míst s častým dotykem (madla, kliky, vypínače…) -provozní zaměstnanci
 • Průběžné větrání tříd – Minimálně 5minut/hod –zajistí pedagogický pracovník                  

PŘI POBYTU DĚTÍ NA ZAHRADĚ

 • Intenzivní větrání tříd-provozní zaměstnanci
 • Dezinfekce vnitřních povrchů, podlah, klik, madel, vypínačů, stolků, židlí (otření s dezinfekcí) -provozní zaměstnanci
 • Přípravu a úklid lůžkovin provádí provozní zaměstnanci
 • Vynesení odpadkových košů s použitými jednorázovými ručníky

 PO UKONČENÍ PROVOZU ŠKOLY

 • Dezinfekce vnitřních povrchů, podlah, klik, madel, vypínačů, stolků, židlí, sociálních zařízení (otření a vytření s dezinfekcí) -provozní zaměstnanci
 • Vynesení všech odpadkových košů – provozní zaměstnanci
 • Dezinfikovat hračky a pomůcky používané dětmi-provozní zaměstnanci

 Dezinfekce a oplachy se provádějí dezinfekcí s virucidním účinkem (ANTI COVID a dalšími prostředky určenými k těmto činnostem). Na ruce je používáno dezinfekční mýdlo. Využíváme dezinfekci vzduchu-Sanytol a podobné přípravky na dezinfekci vzduchu. Pro akutní stav je zajištěno dostatečné množství roušek k využití pro zaměstnance školy. K využití jsou připraveny i ochranné štíty a jednorázové rukavice.

    STRAVOVÁNÍ

 • Kuchyně a výdejní kuchyňky prošly celkovou dezinfekcí před znovuotevřením školy a budou opětovně dezinfikovány vždy po uzavření provozu školní kuchyně. Při přípravě jídla a při jeho vydávání jsou zajištěna veškerá hygienická opatření. Kuchařky používají jednorázové rukavice a roušku během přípravy i výdeje jídla.

Dětem připravují talíře, pití i příbory za použití těchto ochranných prostředků. Použití ochranných štítů je na jejich zvážení.

 • Podrobnosti jsou uvedeny v HACAPu-provozním řádu školní jídelny pro současnou situaci.

 Tyto pokyny jsou v souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školních zařízení. Plán je přizpůsoben pro provozní možnosti Mateřské školy, Praha 10, Štěchovická 4/1981 a je platný od 25.5.2020 do jeho zrušení ředitelkou školy. S jeho zrušením, novelizací, či změnami budou zákonní zástupci a zaměstnanci škol obeznámeni v co nejkratším možném termínu (nejdéle však do 3 pracovních dnů).

 V Praze, 20.5.2020                                      Mgr. Renata Nedvědová

                                                                              ředitelka školy

 


Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí do MŠ bude vydáváno

 dne 4.6.2020 od 12.00 do 14.00 v ředitelně MŠ.

 

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je i potvrzení zápisového lístku pro předškolní vzdělávání, který najdete v sekci „Dokumenty“. Pokud jste k nám přijati a máte zájem naši MŠ navštěvovat, tento dokument si stáhnete, vyplníte a pošlete ihned naskenovaný do naší MŠ na zastupkynestechovicka@volny.cz  nebo vhodíte do schránky na budově MŠ, ale pouze v případě, že jste podávali přihlášky do více MŠ.

Odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzujete svůj úmysl vzdělávat dítě v naší mateřské škole. Tímto krokem již nemusíte znovu navštěvovat MŠ, do kterých jste také podali žádost o přijetí a jste tam přijati, my jim to na základě tohoto lístku oznámíme.

 


Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981,

příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10,

Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito

registračními čísly:

 

12 Přijímá se od 1.9.2020

23 Přijímá se od 1.9.2020

17 Přijímá se od 1.9.2020

34 Přijímá se od 1.9.2020

37 Přijímá se od 1.9.2020

19 Přijímá se od 1.9.2020

46 Přijímá se od 1.9.2020

43 Přijímá se od 1.9.2020

1 Přijímá se od 1.9.2020

48 Přijímá se od 1.9.2020

53 Přijímá se od 1.9.2020

9 Přijímá se od 1.9.2020

22 Přijímá se od 1.9.2020

4 Přijímá se od 1.9.2020

57 Přijímá se od 1.9.2020

41 Přijímá se od 1.9.2020

58 Přijímá se od 1.9.2020

16 Přijímá se od 1.9.2020

2 Přijímá se od 1.9.2020

11 Přijímá se od 1.9.2020

3 Přijímá se od 1.9.2020

33 Přijímá se od 1.9.2020

31 Přijímá se od 1.9.2020

15 Přijímá se od 1.9.2020

25 Přijímá se od 1.9.2020

35 Přijímá se od 1.9.2020

30 Přijímá se od 1.9.2020

54 Přijímá se od 1.9.2020

44 Přijímá se od 1.9.2020

 

 Vyvěšeno dne: 19.5.2020                                 Mgr. Renata Nedvědová

                                                                                ředitelka školy


OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 25.5.2020

Vážení rodiče.

Mateřská škola bude otevřena ode dne 25.5.2020  v omezeném režimu, a tak prosíme Vás, rodiče o spolupráci. Abychom mohli zajistit hygienické podmínky a ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy, bude kapacita tříd snížena. Z těchto důvodů (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) budeme ve škole otevírat pouze 2 třídy po 20 ti dětech, a to v čase od 7.00 do 16.00.

Škola bude otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nemohou zajistit jejich péči v domácím prostředí. Prosíme rodiče, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy, pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte do MŠ.

K docházce budou přijímány jen zdravé děti, které budou schopné přizpůsobit se stanovenému režimu. U dětí, trpících alergií v jarním období, bude třeba doplnění lékařského potvrzení, že dítě je léčeno alergologem a také u dětí, které jsou léčeny s kožními ekzémy. Projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění a učitelka je nemusí poznat.

Pokud vaše dítě do MŠ nenastoupí bude mu odpuštěno školné a samozřejmě i záloha na stravné. Stejně tak Vám bude navrácena částka na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byl oficiálně přerušen provoz školy. Vyúčtování proběhne během července.

          Z těchto důvodů Vás žádáme o nahlášení do 19.5. 2020 na email zastupkynestechovicka@volny.cz, zda Vaše do MŠ nastoupí nebo ne a zda jen na dopoledne nebo celodenně. Ti, co se omlouvali již dříve, hlásit nemusí.

Podmínky při vstupu do MŠ:

 • Vyplnění čestného prohlášení o zdravotním stavu dítěte, které odevzdáte při otevření školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole/najdete v sekci dokumenty/.
 • Před MŠ bude dodržován odstup 2 metry.
 • Rodič bude mít po celou dobu své přítomnosti v areálu školy nasazenou roušku!
 • Před vstupem do MŠ si dítě vydesinfikuje ruce.
 • Dítě předáte ve dveřích zaměstnanci MŠ, kde mu bude změřena teplota. Pokud bude bez teploty zaměstnanec jej doprovodí do šatny, dohlédne na jeho převlečení a doprovodí ho do třídy. S teplotou nebude dítě přijato. V případě jakéhokoli příznaku nemoci během dne jsou rodiče povinni si nemocné dítě ihned vyzvednout.
 • Při vyzvedávání zazvoníte na třídu a zaměstnanec MŠ Vám dítě předá opět ve dveřích MŠ. Pokud budou děti odpoledne na školní zahradě, vyzvednete si jej pod schody na horní zahradu.
 • Děti budou dodržovat hygienické zásady včetně mytí rukou.
 • Pobyt dětí ve školce bude většinou na zahradě dle počasí. Při odpoledním pobytu dětí na zahradě bude školka uzavřena, děti budou domů odcházet rovnou ze zahrady, k dispozici budou pouze zahradní toalety, tekoucí voda a desinfekce.
 • Děti si s sebou nebudou nosit žádné hračky, ani plyšáky na spaní.
 • Veškeré oblečení/včetně pyžama/ se každý týden vymění za čisté.
 • Každé dítě bude mít s sebou v šatně v uzavíratelném sáčku roušku pro případ onemocnění v průběhu dne.
 • Ostatní oblečení-na zahradu a jiné do třídy -budou mít dětí v podepsaných igelitových taškách, tak aby se zabránilo vzájemnému dotýkání/ne látkové sáčky, ne ramínka/
 • V případě výskytu onemocnění koronavirem budeme postupovat podle nařízení Ministerstva zdravotnictví a HS HLMP-karanténa, případně znovu uzavření MŠ.
 • Skupiny ve třídách budou tvořeny podle potřeb k zajištění bezpečného provozu a budou neměnné.
 • Rodič je povinen seznámit se s výše uvedenými podmínkami a řídit se jimi.

 

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme.

Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví Vašich dětí a našich zaměstnanců školy.


 

 INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Ti z Vás, kteří mají zájem umístit dítě k náhradnímu prázdninovému provozu  do 20. 5. 2020 napište na adresu zastupkynestechovicka@volny.cz

1) jméno a příjmení dítěte
2) data od kdy do kdy potřebujete dítě umístit
3) školu, do které dítě budete chtít zapsat, viz  níže.

Přihlášku na prázdninový provoz si stáhněte z webových stránek dané mateřské školy a postupujte podle jejich pokynů. Kopie evidenčních listů zašleme my.

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:

 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. poštou
 4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je 21. – 25. 5. 2020.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného. Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.

     Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

 Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

zřízených MČ Praha 10

 

Období

1. – 3. 7. 2020

provoz dle aktuální epidemiologické situace

6. - 10. 7. 2020

všechny MŠ zavřené

13. 7. – 24. 7. 2020

MŠ Zvonková

MŠ Troilova

MŠ U Roháčových kasáren 

27. 7. – 7. 8. 2020

MŠ Nučická

MŠ Tolstého

MŠ Vladivostocká

10. 8. – 21. 8. 2020

MŠ Benešovská (pracoviště MŠ Na Sychrově)

MŠ Kodaňská

MŠ Omská

24. 8. – 31. 8. 2020

přípravný týden, všechny MŠ zavřené

 Odkazy na volně dostupné environmentální materiály:

NP Šumava - https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/materialy-ke-stazeni/samoobsluzne-pracovni-listy/
NP České Švýcarsko - https://www.npcs.cz/evvopublikace
NP Podyjí - www.nppodyji.cz/sdetmidoma

 Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Elektronický předzápis bude spuštěn od 6.4. do 4.5.2020 do 12.00 hod/časy na objednání neplatí z důvodu karantény/
 • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty“

Podání žádosti- do 5.5.2020:

Z důvodu karantény dle pokynu MŠMT ze dne 3. 4. 2020 budeme žádosti přijímat následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy/najdete ji v hlavičce žádosti/
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou
 • vhodit přímo do schránky na budově MŠ/použijte vchod pro zaměstnance/.

 K žádosti připojíte:

 • kopii rodného listu/stačí kopie bez osvědčení/
 • kopii občanského průkazu/stačí bez osvědčení/
 • kopii očkovacího průkazu
 • čestné prohlášení o očkování-vzor najdete v sekci „Dokumenty“. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Do MŠ jsou  přednostně přijímány děti s  trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.

 

Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději za 14 dnů od přijetí přihlášky.

 

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ Vám bude včas oznámen na webových podle konkrétní  situace s karanténou.

 

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

 

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude

upřesněno dle nastalé situace (popřípadě posunuto na září 2020).


Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu. Stačí kliknout na odkaz níže a předzapsat se do naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-stechovicka


A další tip:https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

Vážení rodiče,

dostala jsem tip na práce pro školkové děti:https://www.babyonline.cz/skolka-hrou.

Další tip.https://edu.ceskatelevize.cz/

Podívejte se.Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ NEPLAŤTE školné a zálohu na stravné za měsíc duben. Další aktuální informace Vám včas oznámíme.

Milí rodiče,

zdravím Vás v této nelehké době a přikládám pro Vás i děti nějaké odkazy pro zkrácení dne s výukovým efektem:

www.predskolaci.cz

www.detskestranky.cz

www.hrajeme-si.cz (používáme pro práci s interaktivní tabulí i v MŠ, firma nyní zpřístupnila všem)

www.rvp.cz (dále do sekce DUM a dále předškolní vzdělávání)

popřípadě si objednejte:

Šimonovy pracovní listy (www.martinus.cz)

Hráškovy úkoly pro předškoláky (www.alza.cz; www.megaknihy.cz; a jiní prodejci knih)

Pracovní listy Kuliferda (www.raabe.cz )  

Přeji všem pevné zdraví.

 


MČ Praha 10 uzavírá školky!